चल खरेदी करूया, पावसाच्या दोन सरी...

गर्दी ओसंडली आहे
आकाशाच्या बाजारी
चल खरेदी करूया
पावसाच्या दोन सरी...

सर येईना एकली
म्हणे मेघ हवा काळा,
घेऊ विकत त्यालाही
दारी बांधू पावसाळा..!

वाट पहाणेच नको
हवा तेव्हा कोसळावा,
बारमाही अंगणात
कोंब हिरवा हिरवा..
न उरे कुठे रखरख,
पाण्यासाठी वखवख..
मेघ दारी उभा राही
सोन पावलाने बघ!

ऐक ऐक हे वरूणा,
माझी पिशवी अभ्रांची
दे तू मेघ आणि सरी
घाई घरी रे जाण्याची...

"अगं बाळे, जागी हो तू
पावसाला कोण बांधे?
आहे माझ्या मालकीचा
माझ्या घरातच नांदे!"

परते मी नाराजीने
मागे मागे मेघ आला,
पावसाला पाठवीन,
अलवार आश्वासला...

Post a Comment

1 Comments