साकव

काही द-या सांधल्या जात असून सुद्धा सांधाव्या वाटत नाहीत. साकव टाकला की पलीकडून पुन्हा त्याच गोष्टींचा ओघ सुरु होणार असतो ज्याने कधीकाळी साकव आवरून घ्यायला भाग पाडलं होतं.

काही द-या राखूनच ठेवाव्यात. अलीकडचं पलीकडे दिसू द्यावं एकवेळ, पण साकव घालू नये.

-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments