एकटेपणा

एकटेपणा चिवट असतो
आत आत झिरपत जातो
थरावर थर
देऊन बसतो...
त्याला रंग असतो का?
त्याला रूप असते का?
... ठाऊक नाही!
एवढंच समजलंय
तो ज्या क्षणी उसळी घेतो
दिवसातली कुठलीही वेळ
सायंकाळ होऊन जाते

-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments