खरा प्रवास

फोलपटासारखे
एक एक मुखवटे
उतरवून एखादा माणूस
उघडा बोडका होतो
मुखवट्यांची सवय झालेली
त्याची माणसं मात्र
त्या ओक्या बोक्या चेहऱ्याकडे
फार पाहू शकत नाहीत

ज्यांच्यासाठी मुखवटे उतरवले
तेच ओळख देईनासे होतात..
आणि मग सुरू होतो
खरा प्रवास
स्वतःच्या दिशेने,
स्वतःकरता
मुखवट्यांशिवाय...
-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments