गुतवळ

मला कळतेलं
कुनी नसतंय कुनाचं
जलमापासून जाईपरयंत
सगळे इनतात धागे
आपल्याशी
सोयर असल्यापरमाने.
पर प्रत्येकाला हवं असतंय,
आपल्यातलं काहीतरी...

या धाग्यांची गुतवळ

साम्हाळत
कुनाकुनाचं वझं पेलत
जगतो आपन,
आपल्याला वाटू लागते
आपणच ग्रेट
सगळ्याईले घेतलंय
सम्हाळून
पर जाताने येते ध्यानात,
आपलाबी एक धागा व्हता
कुनाच्यातरी गुतवळीत....
-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments