रंगात रंगूनी सा-या

तिने त्याला चुकवून रात्रभर त्याचा सदरा,
रंगीत पाण्यात बुडवून ठेवला.
सकाळी पाण्याबाहेर काढल्यावर
तो तसाच शुभ्र, कुठलीच रंगछटा नसलेला!
तो हसला.
ओठांच्या कोप-यातला जोडदात लक्ककन चमकला.
म्हणाला, "सांगितलं होतं ना तुला, 
मी सगळ्या रंगात वावरतो पण निर्लेप आहे.
त्याच्या चेह-यावर राग, द्वेष, अहं काहीही नसतं.
मानवी कुतुहलाची गंमत मात्र वाटते त्याला.
-बागेश्री

Post a Comment

0 Comments